Tělovýchovná jednota TJ. Jachtklub Brno navazuje na živé tradice Yacht club Brno, uchovávané a pěstované přes zjevnou snahu a nepřízeň doby, od jeho konstituování v roce 1945 do dnešních dnů.

TJ. Jachtklub Brno se hlásí ke světovému jachtařskému hnutí. Akceptuje koncepci mezinárodní unie sportovního jachtingu ISAF jako základní orientaci své činnosti. TJ. Jachtklub Brno působí v národních jachtařských asociacích ČSYA, ČJS a dalších při formování jachtařského dění v České republice.

Posláním TJ. Jachtklub Brno je přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti svých členů všech generací, tj. k rozvoji jejich fyzické, duševní, citové a mravní úrovně. TJ. Jachtklub Brno podporuje pěstování dostupných forem jachtingu jako vyhraněného kulturního zájmu svých členů. Výchovné působení zakládá především na principech mravních, tj. obecně lidských. Členy TJ. Jachtklub spojuje vzájemná úcta, porozumění a tolerance v duchu obecně platných principů demokracie.

I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

l. TJ Jachtklub Brno je dobrovolnou spolkovou organizací s právní subjektivitou, sdružující zájemce o jachting, kteří se dohodli na společném naplňování svých zájmů a přijali společný název a symboliku.

2. Název organizace je TJ. Jachtklub Brno (pro zahraničí Yacht club Brno, námořní zkratka YCB) se sídlem Bmo-Bystrc, Přístavní ulice, 635 00 Brno. Toto je místo přijímání všeobecné korespondence.

3. Vzhledem k zapojení svých členů do sportovních soutěží, nebo jiných aktivit československých a jiných svazů, a též s přihlédnutím k případně provozované hospodářské činnosti je TJ. Jachtklub Brno organizací s působením na území České republiky.

II
POSLÁNÍ A ÚKOLY

l .TJ Jachtklub Brno vytváří podmínky pro provozováni jachtingu ve všech formách a usiluje o jeho zpřístupnění veřejnosti.

2.Za tím účelem a podle svých podmínek a zásad těchto Stanov plní zejména tyto hlavní úkoly:

 • a) Vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení jachtingu a jeho rozvoje na Brněnské přehradě. Pro tuto činnost získává svoje členy i ostatní občany, zejména mládež.
 • b) Pečuje o jachtařskou odbornou i mravní výchovu svých členů, vychovává zvláště k vzájemné úctě a dodržování zásad „fair play“.
 • c) Pečuje o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů organizováním tréninků, soustředění, seminářů a školení pro cvičitele, trenéry, závodníky, rozhodčí a další funkcionáře.
 • d) Vede své členy k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a k řádné životosprávě.
 • e) V souladu se svými zájmy a potřebami svých členů rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti.
 • f) Buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná zařízení, jako i ostatní zařízení, potřebná pro provoz TJ. Jachtklub Brno a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou, sportovní a společenskou činnost.
 • g) Vytváří a rozvíjí vlastní hospodářské a finanční zdroje, vede členy k ochraně jak klubového majetku, tak i soukromého majetku členů.

3. Při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje TJ. Jachtklub Brno zejména s ostatními TJ. a sportovními kluby a tělovýchovnými svazy na všech jejich úrovních, nebo konfederacemi a dalšími jinými sportovními a tělovýchovnými organizacemi.

4. TJ Jachtklub Brno vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci zejména v místě svého působení, a to s Městským úřadem, Okresními úřady, s průmyslovými i neprůmyslovými organizacemi a se soukromými podnikateli.

5. TJ Jachtklub Brno má charakter nepolitické organizace. Považuje však za své právo podílet se aktivně na veřejném životě.

6. Působení politických stran, nebo prosazování jejich zájmů politických, či jejich politických programů nebo koncepcí je v rámci TJ. Jachtklub Brno nepřípustné.

III.
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Vznik členství (řádné členství, čestné členství):

1. Řádným členem TJ. Jachtklub Brno se může stát každý občan České republiky u kterého je předpoklad řádného plnění členských povinností a který zaplatí vstupní poplatek daný platebním řádem. Řádnému členství předchází roční zkušební lhůta s jejímiž podmínkami seznámí každého uchazeče o členství v TJ. Jachtklub Brno výbor. Nejsou-li podmínky zkušební lhůty splněny, jeho členství zanikne a vstupní poplatek mu bude vrácen. Nezletilí musí mít pro členství v TJ. Jachtklub Brno souhlas rodičů.

2. Čestné členství schvaluje valná hromada na návrh výboru TJ. za mimořádné zásluhy o rozvoj TJ. Jachtklub. Čestné členství udělené předchůdcem zůstává zachováno.

3. Základní práva řádných členů jsou:

 • a) Zúčastnit se podle svých zájmů, schopností a možností tělovýchovného, kulturního a společenského života, a to za podmínek těchto Stanov a v případě účasti v soutěžích sportovních svazů, též za podmínek jejich soutěžních řádů.
 • b) Účastnit se všech akcí, skolení a seminářů a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají.
 • c) Uplatňovat vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů TJ. Jachtklub Brno, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď, související s jejich činností v rámci TJ. Jachtklub Brno.
 • d) Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů TJ. Jachtklub Brno.
 • e) Účastnit se jednání orgánů TJ. Jachtklub Brno, jedná-li se o jeho činnost nebo chování.
 • f) Volit od roku, ve kterém dosáhne 16 let a být volen od 18 let do všech orgánů TJ. Jachtklub Brno.

4. Povinnosti řádného člena jsou:

 • a) Svědomitě plnit úkoly, vyplývající ze Stanov, vnitřních směrnic a přijatých usnesení a rozhodnuti výboru TJ. Jachtklub Brno a valné hromady.
 • b) Svým jednáním a chováním přispívat k důstojnému klubovému životu, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy.
 • c) Iniciativně se podílet na práci a rozvoji TJ. Jachtklub Brno, řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce.
 • d) Šetřit a zvelebovat majetek, který slouží TJ. Jachtklub Brno a jeho členům k zabezpečení činnosti a všemožně usilovat o jeho dobré jméno.
 • e) Řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky, které souvisí s jeho členstvím a činností, pokud tak bylo rozhodnuto podle těchto stanov.
 • f) Chránit dobré jméno TJ. Jachtklub Brno.

5. Řádné členství zaniká:

 • a) Vystoupením člena z TJ Jachtklub Brno.
 • b) Vyškrtnutím pro neplněni základních povinností.
 • c )Vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím.
 • d) Úmrtím člena.

IV.
ČLENSTVÍ, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

l. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TJ. Jachtklub Brno jako celku, pro nějž představují nedílnou součást příjmů.

2. Členské příspěvky schvaluje varná hromada na návrh výboru TJ. Jachtklub Brno (Takto schválené příspěvky jsou platné i pro členy ve zkušební lhůtě).

3. Každý člen TJ. Jachtklub Brno je povinen zaplatit členský příspěvek a další poplatky ve výši a termínech stanovených platebním řádem, a to pod možností sankce vyškrtnutí.

4. Vybírání členských příspěvků a dalších poplatků zajišťuje výbor TJ. Určený člen zároveň vede přesnou evidenci o placení členských příspěvků.

5. Od placení jsou osvobozeni vojáci základní služby, a to po dobu jejího trvání.

6. Na návrh výboru TJ. schvaluje valná hromada i členské poplatky, uvedené v platebním řádu, spojené s výlučným užíváním části majetku TJ. Jachtklub Brno, jako např. šatnové skřínky, šatnové buňky, prostor v loděnici pro uskladnění lodí a jejich příslušenství, dílny, nebo využívaní lodí, které jsou v majetku TJ. Nezaplacení příslušného poplatku ve stanovené výši a lhůtě, zbavuje člena výhod a oprávnění, které byly spojeny s placením takového poplatku.

7. Nedojde-li k dohodě o placení poplatků, může výbor TJ. nebo člen, nebo oba společně požádat Smírčí komisi o rozhodnutí, a to nejpozději do 30 dnů. Rozhodnutí smírčí komise je závazné pro oba účastníky. Změnu rozhodnutí smírčí komise nebo jiné rozhodnuti lze požadovat nejdříve za jeden rok. Zrušení rozhodnutí Smírčí komise nastane vždy po dohodě výboru TJ. a člena. To platí i pro případ zrušení poplatku.

8. Vybrané příspěvky a další poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu TJ. Jachtklub Brno a lze je použít ke krytí jakýchkoliv finančních potřeb TJ. Jachtklub Brno.

V.
DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ A SMÍRČÍ KOMISE

l .Za porušení stanov, vnitřních směrnic, usnesení výboru a soutěžních řádů, za jednotlivou a nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění související se svazovými soutěžemi nebo na akcích TJ. Jachtklub Brno, mohou být jednotlivcům i kolektivům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty.

2. V disciplinárním řízení mohou být ukládány tyto tresty:

 • a) napomenutí,
 • b) důtka,
 • c) peněžitá pokuta,
 • d) zastavení závodní činnosti,
 • e) zákaz výkonu funkce,
 • f) odvolání ze soutěže,
 • g) vyloučení.

3. Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění a takový orgán má za povinnost mu umožnit účast a je povinen objektivně a spravedlivě rozhodnout.

4. Disciplinární komisi určuje výbor TJ. Jachtklub Brno, a to jednotlivě ke každému disciplinárnímu případu.

5. Proti rozhodnutí disciplinární komise je možné odvoláni ke Smírčí komisi. Rozhodnutí Smírčí komise je pak konečné a nové jednání je možno vyvolat až po uplynutí jednoho roku. V případě vyloučení je možno se odvolat na valné hromadě, a to i před uplynutím lhůty jednoho roku.

6. Smírčí komise je voleným orgánem na valné hromadě a to pro vyřizování sporů mezi členy a výborem TJ., nebo jeho orgány, pokud není stanoveno ve Stanovách jinak. Není-li ve Stanovách určeno jinak, je rozhodnutí Smírčí komise konečné a závazné pro všechny sporné strany.

7. Smírčí komise je rovněž odvolacím orgánem v disciplinárních řízeních, pokud ve Stanovách není určeno jinak

VI.
ORGÁNY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

1. Členové TJ. Jachtklub Brno přímo nebo nepřímo vytvářejí tyto svoje společné orgány:

 • a) Valnou hromadu tělovýchovné jednoty.
 • b) Výbor TJ. Jachtklub Brno.
 • c) Smírčí komisi.
 • d) Kontrolní komisi.

2. Nejvyšším orgánem TJ. Jachtklub Brno je valná hromada, která se schází nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá předseda TJ., výbor TJ, Kontrolní komise nebo 1/3 členů TJ., musí být svolána předsedou TJ. nejpozději do 40 dnů od takového podnětu ke svolání.

3. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách TJ. Jachtklub Brno, zejména pak:

 • a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky TJ. Jachtklub Brno,
 • b) stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti,
 • c) schvalovat a rušit nebo měnit stanovy TJ. Jachtklub Brno,
 • d) schvalovat nebo vydávat vnitrní směrnice a Řády pro činnost TJ. Jachtklub Brno, pokud tak neučinil výbor a schvalovat výši členských příspěvků a poplatků a ostatních poplatků.
 • e) schvalovat platnost a působnost směrnic TJ. Jachtklub Brno, dále pak výbor TJ., předsedy Smírčí a kontrolní komise a její členy,
 • f) volit a odvolávat předsedu TJ. Jachtklub Brno, dále pak výbor TJ. předsedy Smírčí a kontrolní komise a její členy,
 • g) schvalovat a projednávat výroční zprávy o činnosti, hospodaření, stavu rozpočtu a zprávu kontrolní komise,
 • h) rozhodovat o odvolání člena k jeho vyloučení,
 • i) rozhodovat o zrušení nebo zániku TJ., včetně ustanovení zásad a způsobu vypořádání majetku,
 • j) valná hromada se svolává pro účely projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření a zvláště pak pro účely schválení plánu činnosti a rozpočtu na následující období,
 • k) valná hromada schvaluje počet profesionálních pracovníků, zabezpečujících chod TJ.,
 • l) valná hromada schvaluje řádné členství a čestné členství navržené výborem.
 • m) Před jakýmkoliv prodejem pozemků nebo budov musí být svolána valná hromada, která rozhodne o pověření výboru k takovému kroku. Bez pověření valnou hromadou nemá výbor klubu právo jakékoliv smlouvy spojené s prodejem pozemků klubu nebo budov uzavírat.
 • n) Jakékoliv Hospodářské smlouvy na pronájem nebo jiné využiti budov nebo pozemků muže uzavírat výbor jen na dobu neurčitou.

4. Výbor TJ. je právním a statutárním orgánem, koordinuje a zajišťuje činnost TJ. mezi zasedáními valné hromady a při své práci se řídí Stanovami TJ. Jachtklub Brno a dále pak vnitřními, případně přijatými směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu a v jejich mezích může činit příslušná ekonomická rozhodnutí. V čele výboru TJ. je předseda, který svolává výbor dvakrát do měsíce, není-li potřeba kratší interval, přičemž odpovídá za organizaci práce výboru TJ. Jachtklub Brno.

5.Výbor TJ. plní zejména tyto úkoly:

 • a) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro valnou hromadu,
 • b) zajišťuje operativní plnění plánu činnosti a rozpočtu a přijímání usnesení, rozhodnutí a opatření ke splnění usnesení z valné hromady,
 • c) vede členy k co nejúčelnějšímu využívání prostředků svěřených nebo přidělených, a to finančních nebo materiálních, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti,
 • d) projednává případné změny rozpočtů a účelné přerozdělení prostředků, které TJ. získala nad rámec očekávaných příjmů,
 • e) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, nositelů výkonnostních tříd, dosažené sportovně-technické úrovně,
 • i) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, jinými organizacemi, podniky a jednotlivci,
 • g) zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení a zařízení k zajištění úkolů TJ.,
 • h) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ.,
 • i) stanovuje případné odměny nebo mzdy trenérů, cvičitelů a dalších členů realizačních týmů, respektive hospodářských pracovníků podle platných předpisů,
 • j) k zajištěných svěřených úkolů, které překračují rámec dobrovolného výkonu funkce navrhnout valné hromadě placeného funkcionáře,
 • k)výbor TJ. podporuje společenskou činnost.

6. Kontrolní komise:

 • a) je voleným orgánem valné hromady TJ., kontroluje všechny ekonomické operace, uskutečňované v rámci TJ.
 • b) přijímá rozhodnutí, které se vztahuje na všechny pracovníky, funkcionáře ale i pravidelné členy, a to pro všechny případy vyplývající z jejího oprávnění přijímat rozhodnutí, nebo přijímat finanční i jiná plnění.
 • c) Každý je povinen KK poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku kontroly.
 • d) Kontrola je prováděna zpravidla periodicky podle schváleného plánu, lze ji však provést i namátkově.
 • e) S výsledky kontrol KK seznamuje především výbor TJ., celkové zprávy připravuje pro valnou hromadu. KK je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření. Pokud z kontrolních zjištění vyplyne povinnost upozornit příslušné orgány dle Trestního řádu, musí tak neprodleně učinit.

VII.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VOLBÁCH A ZPŮSOBU USNÁŠENÍ

1 .Volba všech orgánů v rámci TJ. Jachtklub Brno se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

2. Volební období je zpravidla dvouleté, pokud volící orgán nerozhodne jinak, nemůže však být delší jak 4 roky.

3. Volby jsou platné zůčastní-li se jich nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím .Pokud se nadpoloviční většina nedostaví po 30 minutách od ohlášeného začátku jsou platně zvoleni i ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu přítomných členů oprávněných volit (minimálně však musí být přítomno 20% členů TJ. s hlasem rozhodujícím). Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.

4. Počet členů orgánu určuje před volbami volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.

5. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může být orgán doplněn kooptací, a to až do výše l /3 svých původních členů. Při kooptaci neplatí pravidlo o lichém počtu členů orgánu a podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

6. Funkcionáři, kteří ztratili důvěru členů nebo se dopustili činů neslučitelných s jejich funkcí, a to zejména porušením Stanov, nedbalým výkonem svěřené funkce, či jednáním proti záměrům TJ., machinacemi nebo jiným úmyslným jednáním proti zájmům TJ. a poškozující majetkové zájmy TJ. nebo její dobré jméno a sami neodstoupí ze své funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členy. Právo odvolat člena jakéhokoliv orgánu má valná hromada.

7. Zvolené orgány pravidelně skládají účty ze své činnosti valné hromadě.

8.Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů nebo, v případě valné hromady, že se nadpoloviční většina nedostaví po 30. minutách od ohlášeného začátku, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů oprávněných volit (minimálně však musí být přítomno 20% členů TJ. s hlasem rozhodujícím). V případě usnesení o zániku TJ. a vypořádání jejího majetku je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů TJ. s hlasem rozhodujícím.

9. Hlasuje-li se ve výboru TJ. o přijetí usnesení či návrhu, má předseda právo hlasovat jako poslední. Rozhoduje i v případě rovnosti hlasů.

10. Člen Kontrolní nebo Smírčí komise nemůže být zvolen za člena jiného voleného orgánu TJ. a naopak, ledaže se po takové volbě vzdá jedné z neslučitelných funkcí.

11 .Ze zasedání každého orgánu je jeho předseda povinen zajistit pořízení zápisu nebo alespoň záznamu z jednám s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů.

12. V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu, musí příslušný orgán rozhodnout alespoň o pověření jednoho z členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.

VIII.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ A MAJETEK TJ

1.TJ Jachtklub Brno je samostatnou a nezávislou organizací s vlastní právní subjektivitou – je právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat národního nebo jiného majetku, který ji byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako s vlastním s výjimkou práva zcizení.

2. Za TJ. Jachtklub Brno jedná jeho výbor, a to zpravidla prostřednictvím předsedy, místopředsedy, hospodáře a dalších členů výboru TJ.

3. Je-li pro právní úkon čs. právním řádem předepsána písemná forma (smlouvy všeho druhu všech právních odvětví), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů. Právní úkon jménem TJ. potvrzený předsedou TJ. nebo místopředsedou TJ. a dalším členem výboru TJ. se považuje za platný právní úkon.

4. Majetek TJ. Jachtklub Brno tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku TJ. jsou:

 • a) členské příspěvky a poplatky
 • b) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně-společenské činnosti
 • c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 • d) příspěvky-dotace svazových orgánů na zajištění sportovní činnosti
 • e) příspěvky-dotace sportovních organizaci nebo státu na krytí ztráty provozu tělovýchovných zařízení, na údržbu tělovýchovných zařízení a na pořízení investic
 • f) příspěvky jiných organizací a jednotlivců
 • g) dary
 • h) jiné příjmy

5. Hospodaření TJ.

 • a) k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výbor TJ. oprávněn zřídit pouze jedno pokladní stálé místo (pokladnu TJ.) a jeden běžný účet u peněžního ústavu v České republice, přičemž pro účely samostatného provozu Sběrny S+S lze zřídit výjimečně samostatný běžný účet
 • b) pro provoz, zřízení a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor TJ. závazné obecně právní předpisy.
 • c) Postup při odprodeji nepotřebného lodního materiálu či jiného zařízení z majetku klubu s cenovým limitem do 20.000Kč je následující:
  • l .Pro výsledné stanovení ceny platí nejvyšší nabídka – ceny jsou smluvní.
  • 2.Cena nesmí být menší, než úřední odhad.
  • 3.Odprodej musí být předem schválen výborem klubu. O schválení musí být řádný zápis. Smlouva musí být podepsána v souladu s odstavcem 3, hlavy VIII. těchto Stanov.
 • d) Bez předem řádně uzavřené hospodářské smlouvy je zakázáno podnikat nebo provádět jakoukoliv činnost související s podnikáním v prostoru celého areálu klubu.

6. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá TJ. Jachtklub Brno pojistné smlouvy, zejména pro pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody.

7. Výbor TJ. Jachtklub Brno je oprávněn nebo povinen podle povahy příslušného zákona vydávat směrnice k zajištěni jeho uplatnění v rámci TJ., pokud takové směrnice nepřijme jako vlastní od sportovní organizace, kam se TJ. sdružila.

K.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. TJ Jachtklub Brno se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace Yachtclub Brno a dále potom jachetního oddílu TJ. Sokol Brno I, TJ. ZJŠ Brno, TJ. Zbrojovka Brno a TJ. Sokol Brno I (ČSTV).

2. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady TJ. Jachtklub Brno a nabývají závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona.

3. Člen TJ. – aktivní sportovec, který jednostranně zruší svoje členství v TJ., aby nastoupil zahraniční angažmá v jakékoliv soutěži, byť se souhlasem čs. sportovního svazu, je povinen uhradit TJ. veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci TJ. Výbor TJ. je oprávněn od tohoto opatření upustit, pokud se takový (bývalý) člen jinou vhodnou formou vypořádá se svými závazky vůči TJ.

4. Výbor TJ. dále spolupracuje s volným sdružením Asociací TJ. České republiky, kde na základě přihlášky získává svoje zastoupení a oprávnění podílet se na její činnosti.

5. TJ Jachtklub Brno může s jinými tělovýchovnými organizacemi uzavřít společenství za účelem zjednodušení administrativy nebo je-li to výhodné z hlediska získávání finančních prostředků potřebných pro zajištění provozu klubu. Takováto jednání může vést výbor TJ. Podléhají však dodatečnému schválení valné hromady, na které musí výbor TJ. předložit podrobnou zprávu o jednám a doložit svoje rozhodnutí.

Znění těchto Stanov byla schválena valnou hromadou konanou dne 27.8.1998